Automall Parkway Self Storage Pricing

Unit SizeDownstairsUpstairsExterior
5x5 $80.00 $75.00 -
5x10 $110.00 $100.00 -
10x10 $170.00 $160.00 $220.00
10x15 $215.00 $205.00 -
10x20E - - $350.00
10x25E - - $380.00
10x30 STALL - - $200.00